Rozsypywanie spoiw hydraulicznych

Spoiwa hydrauliczne do stabilizacji

Spoiwa hydrauliczne odgrywają istotną rolę w dziedzinie stabilizacji gruntu, stanowiąc niezawodne narzędzie w procesie wzmacniania i ugruntowania różnego rodzaju terenów. Stabilizacja gruntu jest nieodzowna przy budowie dróg, parkingów, placów, torów kolejowych, a także innych infrastrukturalnych projektów. Spoiwa, takie jak cement, popioły lotne czy inne spoiwa hydrauliczne używamy do tworzenia mieszanki z podłożem gruntowym. Taka mieszanina, po odpowiednim przetworzeniu, umożliwia osiągnięcie większej wytrzymałości, co jest kluczowe dla trwałości budowli na niestabilnych podłożach.

Co to znaczy, że spoiwo jest hydrauliczne?

Spoiwo hydrauliczne to spoiwo budowlane wodoodporne, które twardnieje w obecności wody lub na powietrzu w reakcji z wodą. Spoiwa te po zarobieniu wodą wiążą i twardnieją. Ponadto odpowiednie cechy wytrzymałościowe utrzymują zarówno na powietrzu, jaki i pod wodą. Do spoiw tego typu zalicza się: wapno hydrauliczne, wszystkie odmiany cementów portlandzkich powszechnego użytku oraz cementy do stabilizacji i mieszanki specjalne. Są one powszechnie stosowane w budownictwie drogowym np. budowa drogi ekspresowej, budowa drogi dojazdowej, budowa fundamentów, budowa mostów i wielu innych zastosowaniach.

Wymagania dla spoiw drogowych

Spełnienie wymagań dla spoiwa drogowego hydraulicznego do stabilizacji gruntu zależy od jego szybkości wiązania. W przypadku stosowania spoiwa drogowego szybko wiążącego, należy spełnić wymagania zgodnie z PN-EN 13282-1. Natomiast stosując spoiwo normalnie wiążące, należy spełnić wymagania zgodnie z PN-EN 13282-2 Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące. Skład, wymagania i kryteria zgodności.

Jeśli drogowe spoiwo hydrauliczne do stabilizacji gruntu jest dopuszczone do stosowania na podstawie europejskiej lub krajowej oceny technicznej, lub też aprobaty technicznej, to musi spełniać wymagania podane w dokumencie dopuszczającym jako wyrób budowlany.

Jakie są odmiany spoiwa hydraulicznego do stabilizacji gruntu?

Oprócz tradycyjnych materiałów stosowanych w drogownictwie używa się również specjalistyczne mieszanki. Ich parametry są nieosiągalne dla klasycznych materiałów stosowanych drogownictwie takich jak cement czy wapno palone. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze mieszanki spoiw hydraulicznych.

GRUNTAR HSD 5, HSD 12,5 I HSD 22,5

Spoiwo drogowe GRUNTAR zostało zbudowane na bazie klinkieru portlandzkiego oraz odpowiednio dobranych dodatków mineralnych. Cechuje się ono wysokim stopniem absorpcji wody, wysoką efektywnością zagęszczania. Ponadto wyróżnia się niskim skurczem oraz odpowiednio dobranym składem, który umożliwia chemiczne wiązanie wody.

LIPIDUR

Spoiwo drogowe o nazwie handlowej LIPIDUR® jest złożonym spoiwem, służącym do ulepszania i wzmacniania podłoża. Jest ono przeznaczone przede wszystkim do ulepszania/stabilizacji i wzmacniania gruntów spoistych i małospoistych o niskiej nośności. Przykładem takich podłoży są piaski pylaste, pyły piaszczyste, pyły, piaski gliniaste, gliny itp.

MULTICRETE

Hydrauliczne spoiwo drogowe Multicrete® to gotowe spoiwo mineralne, które stosowane jest do scalania, ulepszania i wzmacniania gruntu oraz zwiększania jego nośności. Co ważniejsze stosujemy je do gruntów spoistych i niespoistych, przy różnym poziomie zawilgocenia. Łączy w sobie wiążące cechy cementu oraz osuszające właściwości wapna.

REYMIX STABILIZACJA HSD 22,5 E

Hydrauliczne spoiwo drogowe REYMIX – Stabilizacja HSD 22,5 E jest mineralnym spoiwem hydraulicznym powstałym w wyniku wspólnego przemiału klinkieru portlandzkiego, popiołów lotnych oraz materiałów dodatkowych wraz z aktywatorem twardnienia. Przeznaczone jest do wykonywania stabilizacji.

SILMENT

Hydrauliczne spoiwa drogowe SILMENT SILMENT CQP-15, SILMENT CQ-25 wykorzystujemy w budownictwie dróg do stabilizacji podłoża rodzimego i ulepszania mieszanek drogowych kruszyw, np. do konstrukcji warstwy podbudowy i warstwy podjezdniowej bez użycia kruszyw mineralnych, czy do budowy nasypów. Budowa drogi ekspresowej, autostrady czy też budowa obwodnicy miasta to najpowszechniejszy przykład użycia tego materiału.

SOLLTEX – hydrauliczne spoiwo drogowe

Spoiwo SOLLTEX jest przeznaczone do ulepszania właściwości gruntów i kruszyw, ich osuszania, zmiany struktury i poprawy nośności w zakresie nasypów, jako dodatek ulepszający dla zmiany struktury i poprawy parametrów nośności również z innymi spoiwami.

SOLLTEX – zastosowanie spoiw

SPOIWO SOLTEX jest dostępne w celu ulepszania gruntów słabych i gruntów przydatnych, z zastrzeżeniami dotyczącymi budowy podłoży nasypów i warstw nasypów. Możemy je również używać do wzmacniania podłoża nawierzchni oraz do budowy nieulepszonej twardej nawierzchni.

SPOIMAX

Składa się z cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego, aktywnych wypełniaczy pucolanowych i mączek mineralnych. Jest to spoiwo, które stosujemy zazwyczaj w budownictwie komunikacyjnym do ulepszania słabych gruntów, kruszyw i mieszanek.

STABIFEN

STABIFEN to mineralne spoiwo budowlane produkowane z ubocznych produktów spalania z energetyki i materiałów wiążących. Spoiwo to używamy do stabilizacji gruntów, kruszyw i mieszanek w budownictwie komunikacyjnym. Jest to materiał sypki o szarym zabarwieniu.

STABIGRUNT

To popiołowe spoiwo drogowe, produkowane przez firmę BOLSTER Sp. z o.o. Jest to mineralne spoiwo hydrauliczne z aktywnych wypełniaczy hydraulicznych. Jego formuła oparta jest na bazie popiołów lotnych z węgla brunatnego o kodzie 10 01 02. Stosuje się je do stabilizacji i ulepszania gruntów.

TEFRA

Drogowe spoiwa hydrauliczne TEFRA, dystrybuowane przez firmę EKOTECH Trade Sp. z o.o., dedykuje się dla budownictwa drogowego, kolejowego oraz geoinżynieryjnego do ulepszania, stabilizacji i osuszania terenu. Spoiwa te są doskonałe do makroniwelacji oraz konstrukcji warstw nasypów.

TERRAMIX – spoiwo stabilizacyjne

TERRAMIX to grupa produktów hydraulicznych spoiw stabilizacyjnych, przeznaczona do stabilizacji, ulepszania słabych gruntów i budowy nawierzchni w budownictwie komunikacyjnym. Występuje w czterech odmianach asortymentowych, o różnych klasach wytrzymałości na ściskanie: TERRAMIX M32.5, TERRAMIX N22.5, TERRAMIX F22.5 i TERRAMIX PF2.5. Spoiwa te stosujemy do ulepszania słabych gruntów miejscowych, wzmacniania i ulepszania podłoża nawierzchni oraz do stabilizacji w warstwach zaprojektowanych w klasie wytrzymałości do Rm = 1.5 MPa.

Zastosowanie spoiw drogowych

Jako materiał budowlany, spoiwa stosowane są w drogownictwie do budowy dróg, ale nie tylko. Sposobów użycia spoiwa drogowego jest wiele. Spoiwa drogowe charakteryzują się przede wszystkim odpornością na warunki atmosferyczne, wytrzymałością, trwałością i łatwością w użyciu. Różne właściwości spoiw pozwalają na uzyskanie najlepszych wyników przy realizowanym projekcie budowlanym. Dzięki spoiwu drogowemu możliwa jest:

  • Poprawa parametrów nośności gruntów poprzez dodanie spoiwa, co pozwala na zwiększenie ich wytrzymałości i stabilności np. budowa drogi dojazdowej, czy też budowa drogi ekspresowej S.
  • Stabilizacja gruntu, która polega na zmieszaniu go z spoiwem w celu poprawy jego właściwości mechanicznych.
  • Wzmocnienie podłoża pod obiekty budowlane, takie jak hale, magazyny, podtorza linii kolejowych itd.. Wzmocnienie przeprowadzone poprzez dodanie spoiwa do gruntów, co zwiększa ich parametry nośności i stabilność.
  • Wykonanie mieszanek związanych polega na tworzeniu materiałów o właściwościach zbliżonych do betonu. Mieszanki te możemy wykorzystywać do budowy warstw konstrukcyjnych podbudowy dla nawierzchni drogowych.
  • Stabilizacja gruntu bezpośrednio pod kostkę brukową, co zapobiega osiadaniu i zapewnia trwałość nawierzchni.
  • Wzmacnianie i ulepszanie słabych gruntów nawierzchni w celu doprowadzenia jego parametrów nośności do grupy G1, np. z G4 do G1.
  • Wzmacnianie nośności gruntów nasypowych, co pozwala na zwiększenie ich nośności i stabilności.
  • Osuszanie podłoża, co ma na celu zmniejszenie zawartości wody w gruncie i zwiększenie jego nośności.
  • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie materiałów związanych spoiwem, takich jak beton czy zaprawy murarskie, co zwiększa ich trwałość i odporność na obciążenia.

Przykładowe realizacje – budowa drogi na osiedlu Korczaka

Stabilizacja gruntu podczas przebudowy drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Przeworsku.

Przydatne dokumenty