Koparka kopie grunt rodzimy budując podłoże ulepszone cementem

Grunt rodzimy i podłoże ulepszone cementem

Podłoże gruntowe ulepszone cementem, nazywane również ulepszonym podłożem, jest istotnym elementem konstrukcji nawierzchni drogowych. Wykorzystywane jest w przypadkach, gdy grunt rodzimy lub nasypowy nie spełniają wymaganych kryteriów nośności i mrozoodporności.

Czym jest grunt rodzimy?

Podłoże gruntowe to warstwa gruntu, na której posadowiona jest konstrukcja nawierzchni drogowej. Może to być grunt rodzimy, czyli grunt naturalnie występujący w miejscu budowy, lub grunt nasypowy, czyli grunt przywieziony z innego miejsca. Grunt rodzimy może nie spełniać wymagań nośności lub mrozoodporności. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie podłoża gruntowego ulepszonego cementem.

Podłoże gruntowe ulepszone cementem

Podłoże gruntowe ulepszone cementem to warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej. Jest to mieszanka gruntu i cementu, która po związaniu tworzy jednolitą, stabilną i odporną na mróz warstwę. Jej głównym zadaniem jest poprawienie właściwości podłoża gruntowego.

Cele stosowania warstwy ulepszonego podłoża i ochrona gruntu rodzimego:

 • Zwiększenie nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni.
 • Ochrona gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami (koleinami) powodowanymi przez ciężkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni.
 • Właściwe wbudowanie i zagęszczenie wyżej leżących warstw konstrukcji nawierzchni.
 • Zwiększenie odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiały do wykonania warstwy ulepszonego podłoża:

 • Mieszanki niezwiązane, np. żwir, kruszywo naturalne, kruszywo sztuczne.
 • Grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, np. grunt cementowo-piaskowy, grunt cementowo-gliniasty, grunt wapniowo-piaskowy.
 • Grunty niewysadzinowe, np. piaski, żwiry, gliny piaszczyste.

Wymagania dotyczące warstwy ulepszonego podłoża:

 • Warstwa ulepszonego podłoża powinniśmy wykonać z materiałów o właściwościach odpowiednich do jej przeznaczenia.
 • Warstwa ulepszonego podłoża powinna być zagęszczona do odpowiedniej miąższości.
 • Grubość warstwy ulepszonego podłoża dostosowujemy do wymagań konstrukcyjnych nawierzchni.

Rodzaje podłoża gruntowego ulepszonego cementem

Rozróżniamy podłoże gruntowe ulepszone cementem jednowarstwowe lub wielowarstwowe.

 • Podłoże jednowarstwowe składa się z jednej warstwy mieszanki gruntu i cementu. Jest to rozwiązanie najprostsze i najtańsze, ale nie zawsze zapewnia optymalne właściwości.
 • Podłoże wielowarstwowe składa się z kilku warstw o różnych funkcjach. Może to być np. warstwa mrozoochronna, warstwa odcinająca i warstwa wzmacniająca.

Warstwy podłoża ulepszonego na gruncie rodzimym

Podłoże gruntowe ulepszone cementem może składać się z różnych warstw, z których każda pełni swoją istotną rolę:

 1. Warstwa ścieralna stanowi górną warstwę konstrukcji nawierzchni, która jest bezpośrednio narażona na działanie ruchu pojazdów oraz wpływ czynników atmosferycznych. W przypadku konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, jakie zostały opisane w niniejszym Katalogu, materiałem używanym do budowy warstwy ścieralnej są mieszanki mineralno-asfaltowe.
 2. Warstwa wiążąca natomiast znajduje się pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową zasadniczą. Jej głównym zadaniem jest równomierne rozkładanie naprężeń wywołanych obciążeniem pojazdów oraz przenoszenie tych naprężeń na podbudowę zasadniczą. W przypadku konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, jakie opisane są w naszym Katalogu, do budowy warstwy wiążącej stosuje się mieszanki mineralno-asfaltowe.
 3. Podbudowa zasadnicza to warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni, która pełni podstawową rolę w równomiernym rozkładaniu naprężeń wywołanych obciążeniem od kół pojazdów.
 4. Podbudowa pomocnicza pełni funkcję warstwy, która tworzy platformę umożliwiającą właściwe osadzenie podbudowy zasadniczej.
 5. Warstwa mrozoochronna: Ta warstwa ma za zadanie chronić podłoże przed działaniem mrozów i odmrażaniem. Odpowiednie ulepszenia cementem mogą znacznie zwiększyć odporność na cykle zamarzania i odmrażania.
 6. Warstwa odcinająca: Warstwa odcinająca jest istotna, aby zapobiec przenikaniu wody i wilgoci z podłoża do konstrukcji nawierzchni. Działa jak bariera, zabezpieczając nawierzchnię drogową przed destrukcyjnym wpływem wody.
 7. Warstwa Wzmacniająca: Warstwa wzmacniająca jest kluczowym elementem, który poprawia nośność podłoża. Wzmacniając grunt rodzimy lub nasypowy za pomocą cementu, tworzy się trwałe podłoże zdolne do utrzymania obciążeń ruchem drogowym.
Grunt rodzimy i warstwy podłoża ulepszonego cementem - przekrój
Przekrój poprzeczny i nazwy warstw konstrukcji nawierzchni podatnynch i półsztywnych oraz warstwy ulepszonego podłoża. Źródło KTKNPiP

Grubość podłoża gruntowego ulepszonego cementem

Grubość podłoża ulepszonego jest zawsze dostosowywana do konkretnych warunków drogowych i konstrukcji nawierzchni. Obejmuje ona rozważenie rodzaju i grubości nawierzchni, kategorii obciążenia ruchem (KRi) oraz grupy nośności (Gi) podłoża gruntowego, a także głębokości przemarzania gruntu. Każdy projekt drogowy jest unikalny, dlatego właściwe dostosowanie grubości podłoża jest niezwykle istotne dla trwałości konstrukcji.

Podłoże gruntowe ulepszone cementem – zalety i wady?

Takie podłoże jest:

 • Bardziej nośne i odporne na mróz niż grunt rodzimy.
 • Stabilne i trwałe.
 • Łatwe w wykonaniu.
 • Droższe niż grunt rodzimy.
 • Może wymagać specjalnego sprzętu i technologii do wykonania.

Podsumowanie

Podsumowując, podłoże gruntowe ulepszone cementem stanowi kluczowy element w budowie trwałych nawierzchni drogowych. Dzięki dodatkowi spoiwa hydraulicznego, możliwe jest uzyskanie podłoża o znacznie lepszych właściwościach nośnościowych i mrozoodpornych. Warstwy mrozoochronne, odcinające i wzmacniające wspólnie zapewniają ochronę oraz stabilność konstrukcji nawierzchni, co jest niezbędne dla bezpiecznego i efektywnego użytkowania dróg. Grubość podłoża ulepszonego dostosowujemy do konkretnych warunków, aby zapewnić optymalne wyniki podczas budowy i eksploatacji dróg.

Zobacz także: